عاصی یک سریال ترکی است که قبلادرmbc4 پخش می شدو بعد توMBCفارسی پخش شد

عاصی یک سریال ترکی است که قبلادرmbc4 پخش می شدو بعد توMBCفارسی پخش شد

این سریال کلا 143 قسمت است

نام:عاصی

نام ترکی:اسی دیزیسی

محصول:تر کیه

زبان اصل:ترکی

کانال های پخش کننده: MBC و کانال ها ترکی

تعداد قسمت ها:143