من 100بار فیلم کمپراک رو دیدم درواقع ازهمون فیلم همه ی بازیگران فیلم کمپراک باهم دوست شدندبااینکه سلناگومزتواین فیلم نبوده امادمی باسلنادریک فیلم باهم دوست های صمیمی صمیمی شدند من هم براتون یک سری عکس می گذارم