باسلام هرکی بگه برایمامانش چی خریده(فضولیم گم کرد)

روزمادرراتبریک میگویم