همون طور که میبینین سلنا از اینکه یکی از طرفدارهاش

ازش میخواد عکس روی دی وی دی

Never Say Never جاستین رو امضا کنه ناراحت میشه و بهش بر میخوره و اونو امضا نمیکنه
سلنا عکس جاستین رو امضا نکرد !!!!